Urbárske spoločenstvo Žabokreky, pozem. spol.

Oficiálna stránka spoločenstva

Expandmenu Shrunk

Pozvánky

Pozvánka na VZ US Žabokreky

URBÁRSKE SPOLOČENSTVO ŽABOKREKY – POZEM. SPOL., so sídlom Žabokreky 145, 038 40 v zastúpení predseda Ing. Emil Rišian – predseda spoločenstva, oznamuje svojim podielnikom, že dňa 22.marca 2024 o 16 h v sále Kultúrneho domu obce Žabokreky sa uskutoční riadne valné zhromaždenie.

Program:

 1. Prezentácia účastníkov (16 – 17 h)
 2. Otvorenie (17 h)
 3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, zapisovateľa  a overovateľov zápisnice
 4. Správa o plnení uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia US Žabokreky, konaného dňa  31. marca 2023
 5. Hodnotiaca správa o činnosti US za rok 2023
 6. Správa lesného hospodára
 7. Schválenie ročnej uzávierky za rok 2023 (správa účtovníčky a správa dozornej rady US)
 8. Správa mandátovej komisie
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Žiadame Vás o účasť!

Podpis_urbar(V prípade Vašej zaneprázdnenosti, Vás prosíme o vyplnenie splnomocnenia pre zastupovanie Vašej osoby)

Žiadame Vás o účasť! (V prípade Vašej zaneprázdnenosti, Vás prosíme o vyplnenie splnomocnenia pre zastupovanie Vašej osoby)


Z uznesenia výboru US Žabokreky

Urbárske spoločenstvo Žabokreky, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim podielnikom, že valné zhromaždenie sa v roku 2021 zatiaľ neuskutočnilo z dôvodu núdzového stavu spôsobeného epidémiou COVID-19. Nakoľko rozhodovanie o rozdelení zisku a majetku US Žabokreky medzi jej členov je v právomoci len valného zhromaždenia US Žabokreky, rozhodnutie o vyplatení podielov na zisku je presunuté na najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia US Žabokreky.  Nový termín bude stanovený po ukončení mimoriadnych opatrení a vedenie pozemkového spoločenstva bude o ňom informovať zákonným spôsobom.

Výbor US Žabokreky schválil účtovnú závierku US Žabokreky za rok 2020 v zmysle §32b ods. 1 zákona 91/2020 z 22.4.2020, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.Comments are closed.